Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Türk - İslam Tarihinde İlkler

19 Aralık 2015

✍ Tarihte rol oynayan İLK Türk topluluğu İSKİTLER(SAKA)

✍ Türklerin kurduğu İLK İmparatorluk HUN İmparatorluğu

✍ Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

✍ Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

✍ Tarihte bütün Türk kavimleri İLK kez METEHAN döneminde bir bayrak altında toplandı.

✍ Türklerde İLK devlet teşkilatı METEHAN tarafından kurulmuştur.

✍ Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER

✍ Orta Asya’dan Bizans’a İLK Türk Heyeti 568’de İSTEMİ YABGU tarafından gönderildi

✍ Türk Tarihi ile ilgili İLK YAZILI belgeler ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler ORHUN YAZITLARI(Göktürk Kitabeleri)

✍ Türklerde İLK posta teşkilatı GÖKTÜRKLER(Karahanlılar da posta teşkilatı kurmuştur)

✍ Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK Türk devleti UYGURLAR

✍ Türk Tarihinde İLK kez kent ve kasabalar kuran,mimari eserler yapan devlet UYGURLAR

✍ Tarihte kurulan Türk devletleri içerisinde İLK kez kağıt ve matbaayı kullanan UYGURLAR

✍ Tarihte İLK kez çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulan UYGURLAR

✍ İslamiyetin Doğu Avrupa’daki İLK temsilcisi İTİL BULGARLARI

✍ Türk boyları içerisinde İLK madeni parayı kullanan TÜRGEŞLER(Baga Tarkan)

✍ İstanbul’u İLK defa kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR

✍ Mekkeli Müşriklerin baskısı sonucu Müslümanlar İLK kez Habeşistan’a göç etmişlerdir(615)

✍ Hz.Muhammed(s.a.s)’e İLK vahiy 610 yılında geldi

✍ Hz.Muhammed’in peygamberliğine inanan İLK Müslümanlar Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Zeyd ve Hz.Ali’dir.

✍ İslam Devleti’nin temelleri İLK kez 622’de Medine’de atılmıştır.

✍ Müslümanların Müşriklerle yaptıkları ve kazandıkları İLK savaş 624-BEDİR SAVAŞI

✍ Müslümanların İLK yenilgisi 625-UHUD SAVAŞI

✍ Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımış oldukları İLK olay 628-HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI

✓ Müslümanlarla Bizans arasında yapılan İLK savaş 629-MUTE SAVAŞI

✓ İLK İslam Halifesi HZ.EBUBEKİR

✓ Kuran ayetleri İLK kez HZ.EBUBEKİR döneminde bir araya getirilmiştir.(Mushaf adı verilir.)

✓ Müslümanlar İLK kez Hz.Ebubekir döneminde 634’te YERMÜK SAVAŞI’yla Bizans’a üstün gelmişlerdir.

✓ İslam Tarihi’nde fethedilen yerlerin İLK kez yönetim birimlerine ayrılması

✓ Mali ve askeri amaçlı İLK Divan Teşkilatı’nın kurulması

✍  İLK kez devlet hazinesi(Beytü’l-Mal)nin kurulması HZ.ÖMER

✍  İLK adli teşkilatın kurulması-İLK kadıların tayini Dönemi’nde

✍  İLK düzenli ordunun kurulması ve askerlerin deftere kaydedilmesi

✍  İLK kez İKTA SİSTEMİ’nin uygulanması

✍  Türklerle(Hazar Türkleri) Müslümanlar İLK kez karşılaştı.

✍  İLK İslam donanması Şam valisi Muaviye tarafından Suriye sahillerinde kuruldu. HZ.OSMAN

✍  Bu donanma İLK seferini KIBRIS üzerine düzenledi. Dönemi’nde

✍  İslam Dünyası’nda İLK karışıklıklar başladı.

✍  Halifelik İLK kez EMEVİLER döneminde saltanata dönüştürülmüştür.(Muaviye)

✍  İLK İslam parası Emevi Halifesi ABDÜLMELİK döneminde bastırılmıştır.

✍ Arapça İLK kez Halife ABDÜLMELİK döneminde resmi dil ilan edilmiştir.

✍ İslam Tarihi’nde ülke topraklarının İLK kez eyaletlere ayrılarak yönetilmesi EMEVİLER döneminde.

✍ İslam Tarihi’nde İLK posta teşkilatı EMEVİLER döneminde kurulmuştur.

✍ İslam Tarihi’nde İLK yüksek eğitim kurumu ABBASİLER döneminde Bağdat’ta kurulan BEYTܒL HİKME’dir.

✍ İslam Dünyası’nın İLK medreseleri BEYTܒL HİKME(Abbasiler), KURTUBA MEDRESESİ(Endülüs Emevileri), SEMERKANT MEDRESESİ(Karahanlılar), NİZAMİYE MEDRESESİ(Dünyanın İLK üniversitesi sayılır.Büyük Selçuklu Devleti)

✍  İslam Tarihi’nde İLK vezirlik kurumu ABBASİ Halifesi Mansur döneminde İran kökenli kişilerden şeçilerek kurulmuştur.

✍  Türkler İLK kez ve ağırlıklı olarak Abbasi Halifesi MUTASIM döneminde devlet hizmetinde görev almışlar ve bu dönemde Türkler için Bağdat yakınlarında SAMARRA şehri kurulmuştur.

✍  İslam Dünyası’nın İLK kez iki siyasi güç tarafından temsil edilmesi 756’da İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasıyla olmuştur.( Fatımilerin de halife ünvanını kullanmaları Müslümanların siyasi yönden 3’e ayrıldığını gösterir.Abbasiler-Endülüs Emevileri-Fatımiler)

✍  Endülüs Emevi Devleti İLK kez III.Abdurrahman zamanında(en parlak dönem)HALİFE ünvanını kullanmaya başladılar.

✍  İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR(840-1212)

✍  Türk-İslam kaynaşması İLK kez KARAHANLILAR döneminde olmuştur.

✍  Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR

✍  Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.

✍ Dünya tarihinde İLK kez burslu öğrencilik sistemini bulan ve uygulayan KARAHANLILAR.

✍ Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.

✍ Türk İslam Edebiyatı’nin İLK örneği ve yönetim bilimi konusundaki İLK Türkçe eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılan KUTADGU-BİLİG’dir.

✍ İLK Türkçe Ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabı olan DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.

✍ Tarihte SULTAN unvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.

✍  Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.(17 sefer)

✍ Türkler İLK defa İslamiyet’e 751-TALAS SAVAŞI’ndan sonra topluca girmeye başlamışlardır.

✍ Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.

✍ Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLARI devletidir.

✍ Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İLK savaş 1035-NESA SAVAŞI’dır.
       Diğerleri 1038-SERAHS SAVAŞI ve 1040-DANDANAKAN SAVAŞI’dır.

✍ Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan İLK savaş 1048-PASİNLER savaşı.

✍ Anadolu’nun Fethi için Bizans ile yapılan savaşlar;

✍ 1048 Pasinler Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere aralandı(Tuğrul-Çağrı Bey dönemi)

✍ 1071 Malazgirt Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.(Sultan Alp Arslan)

✍ 1176 Miryokefalon Savaşı-Anadolu kesin olarak bir TÜRK YURDU olmuş ve Anadolu’ya artık Türk yurdu anlamına gelen TÜRKİYE denilmeye başlanmıştır.(II.Kılıç Arslan)

✍ Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa TUĞRUL BEY tarafından kurulmuştur.

✍ Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.

✍ İLK defa İKTA SİSTEMİni Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.

✍ Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.

✍ Anadolu’ya İLK Türk akını 395-398 tarihleri arasında AVRUPA HUNLARI tarafından yapıldı.

✍ Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beyliği 1072’de Erzurum merkez olan
SALTUKLULAR’dır.Diğerleri;Danişmentliler,Mengücekliler,Çaka Beyliği,Artuklular

✍ Anadolu da İLK MEDRESE DANİŞMENTLİLER tarafından NİKSAR’da kuruldu.

✍ İLK Türk denizci beyliği ÇAKA BEY(Çaka Beyliği)

✍ Anadolu Selçuklu Devleti’nin İLK başkenti İZNİK şehridir.

✍ Anadolu Selçuklu Devleti’nin,Anadolu’daki İLK bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan I.MESUT döneminde başlamıştır.

✍ Batı kaynaklarında Anadolu’nun İLK kez TÜRKİYE adı ile anılmaya başlanması Sultan I.MESUT’un II.Haçlı seferindeki başarısı ve Anadolu’nun güvenli bir Türk Yurdu olmasıyla gerçekleşmiştir.

✍ Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur(1116-1155)

✍ Anadolu’da İLK KERVANSARAYLAR II.Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur.

✍ Anadolu Selçuklu Devleti’nde İLK MEDRESE II.KILIÇ ARSLAN tarafından KONYA ve AKSARAY’da kurulmuştur.

✍ Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle İLK TİCARET ANTLAŞMASI yapıldı.

✍ Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.

✍ Anadolu Selçuklu Devletinde İLK donanma ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.

✍ İLK kez deniş aşırı seferler I.ALAADDİN KEYKUBAT döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.

✍ Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY(1277)

✍ Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.MURAT döneminde başlamıştır.


Bu not 4908 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim