Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 4

Soru 1

1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri tarafından verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?

Soru 4

657 sayılı Devler Memurları Kanununa göre askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınan memur askerlik süresi bitiminde kaç gün içinde görevine başlatılmak zorundadır?

Soru 5

"Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin ..... her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre .... yılı geçemez"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelir?

Soru 8

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir?

Soru 10

I. Okul öncesi eğitim
II. Halk eğitim
III. Yükseköğretim
IV. Özel Öğretim

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki kurumlardan hangisi/hangileri örgün eğitim kurumlarını arasında yer alır?

Soru 13

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir?

Soru 14

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla kaçıncı yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar?

Soru 15

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik, eksikliklerin kaç gün içinde tamamlanmasını ister?

Soru 16

I.  Yeniden köy kurulması
II. Bir ilçenin adının değiştirilmesi
III. İl sınırlarının değiştirilmesi

5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Cumhurbaşkanı onayı ile yapılır?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim