Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 2
Yasama ve yürütme erklerinin yasama organında birleştiği ve devlet başkanının bulunmadığı sistemlere ne ad verilir?
Soru 4
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerinden biri değildir?
Soru 5
I- Dinî inanç ve ibadetlere saygılı olmak
II- Kişilere sosyal güvenlik sağlamak
III- Temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak
IV- Millî geliri artırmak

Yukarıda verilenlerden hangileri öncelikle sosyal devlet olmanın temel amaçlarındandır?
Soru 6
I. Ulaştırma Bakanı
II. İçişleri Bakanı
III. Adalet Bakanı
Yukarıdakilerden hangileri TBMM genel seçimlere gittiğinde görevinden çekilir?
Soru 8
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre; muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği her gün için ...... Türk lirası idari para cezası verilir.Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ise ..... TL para cezası verilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 9
İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili çıkarılan yönetmelik kim tarafından çıkartılır?
Soru 11
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
Soru 12
I. Uyarma
II. Aylıktan kesme
III. Kademe İlerlemesinin durdurulması
IV. Kınama
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde kaç güne kadar mazeret izni verilir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversite dışında diğer memuriyetlerde iken kazananlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 16
“Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler,garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun ….., illerde ….., isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını ….. isterler.” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Soru 18
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile verilen Memurun Brüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?
Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Amir, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır, yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.” hükmü aşağıdakilerden hangisinin kapsamı içinde yer alır?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Örgün Eğitim kurumlarından değildir?
Soru 21
1739 Sayılı kanuna göre kariyer basamakları yükselme sınavlarında aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz?
Soru 22
1739 Sayılı kanuna göre Eğitimde hiçbir kişiye aileye ve zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. İfadesi hangi temel ilke ile belirtilmiştir?
Soru 24
Bilgi edinme kurulunun sekretarya işlemleri kim tarafından yürütülür?
Soru 26
3071 kanuna göre TBMM' ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde incelenir ve karara bağlanır ?
Soru 28
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir , il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre "Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en az 5 (beş) sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlar." şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 31
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kurmak zorunda oldukları organlar arasında yoktur?
Soru 32
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu göre Konfederasyon tüzüğünün bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılmasından sonra iş mahkemesine gönderilen sendika ya da konfederasyonun durumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru 33
Kamu Personeli Danışma kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?
Soru 34
5018 sayılı Kanuna göre 2003 yılına ait olup, ödenememiş tazminat farkı mahkeme kararı ile 2006 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?
Soru 35
Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir?
Soru 36
I- DPT
II-Sayıştay
III-Maliye Bakanlığı
IV-Hazine Müsteşarlığı
Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde yukarıdakilerden hangilerine sunulur?
Soru 37
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda sayılan ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerden değildir?
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisinin genel idari kolluk alanında düzenleyici işlemler yapma yetkisi yoktur?
Soru 41
5442 İl idaresi kanununa göre kaymakam ilçe idaresinde görevli ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?
Soru 42
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre il eğitim denetmenleri Bakanlığın belirlemiş olduğu hizmet bölgesinde en az kaç yıl görev yapmak zorundadırlar?
Soru 44
652 sayılı KHK ya göre yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke ve kararlarını bakanlık onayına sunmak aşağıdaki birimlerin hangisinin görevidir?
Soru 47
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden biridir?
Soru 48
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın oluşturduğu teşkilatlardan biridir?
Soru 49
I. Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
II. Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.
III. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır.
652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya göre yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim