GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Türk - İslam Tarihinde İlkler

19 Aralık 2015

✓ Tarihte rol oynayan İLK Türk topluluğu İSKİTLER(SAKA)

✓ Türklerin kurduğu İLK İmparatorluk HUN İmparatorluğu

✓ Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

✓ Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

✓ Tarihte bütün Türk kavimleri İLK kez METEHAN döneminde bir bayrak altında toplandı.

✓ Türklerde İLK devlet teşkilatı METEHAN tarafından kurulmuştur.

✓ Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER

✓ Orta Asya’dan Bizans’a İLK Türk Heyeti 568’de İSTEMİ YABGU tarafından gönderildi

✓ Türk Tarihi ile ilgili İLK YAZILI belgeler ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler ORHUN YAZITLARI(Göktürk Kitabeleri)

✓ Türklerde İLK posta teşkilatı GÖKTÜRKLER(Karahanlılar da posta teşkilatı kurmuştur)

✓ Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK Türk devleti UYGURLAR

✓ Türk Tarihinde İLK kez kent ve kasabalar kuran,mimari eserler yapan devlet UYGURLAR

✓ Tarihte kurulan Türk devletleri içerisinde İLK kez kağıt ve matbaayı kullanan UYGURLAR

✓ Tarihte İLK kez çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulan UYGURLAR

✓ İslamiyetin Doğu Avrupa’daki İLK temsilcisi İTİL BULGARLARI

✓ Türk boyları içerisinde İLK madeni parayı kullanan TÜRGEŞLER(Baga Tarkan)

✓ İstanbul’u İLK defa kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR

✓ Mekkeli Müşriklerin baskısı sonucu Müslümanlar İLK kez Habeşistan’a göç etmişlerdir(615)

✓ Hz.Muhammed(s.a.s)’e İLK vahiy 610 yılında geldi

✓ Hz.Muhammed’in peygamberliğine inanan İLK Müslümanlar Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Zeyd ve Hz.Ali’dir.

✓ İslam Devleti’nin temelleri İLK kez 622’de Medine’de atılmıştır.

✓ Müslümanların Müşriklerle yaptıkları ve kazandıkları İLK savaş 624-BEDİR SAVAŞI

✓ Müslümanların İLK yenilgisi 625-UHUD SAVAŞI

✓ Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımış oldukları İLK olay 628-HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI

✓ Müslümanlarla Bizans arasında yapılan İLK savaş 629-MUTE SAVAŞI

✓ İLK İslam Halifesi HZ.EBUBEKİR

✓ Kuran ayetleri İLK kez HZ.EBUBEKİR döneminde bir araya getirilmiştir.(Mushaf adı verilir.)

✓ Müslümanlar İLK kez Hz.Ebubekir döneminde 634’te YERMÜK SAVAŞI’yla Bizans’a üstün gelmişlerdir.

✓ İslam Tarihi’nde fethedilen yerlerin İLK kez yönetim birimlerine ayrılması

✓ Mali ve askeri amaçlı İLK Divan Teşkilatı’nın kurulması
✓ İLK kez devlet hazinesi(Beytü’l-Mal)nin kurulması HZ.ÖMER
✓ İLK adli teşkilatın kurulması-İLK kadıların tayini Dönemi’nde
✓ İLK düzenli ordunun kurulması ve askerlerin deftere kaydedilmesi
✓ İLK kez İKTA SİSTEMİ’nin uygulanması
✓ Türklerle(Hazar Türkleri) Müslümanlar İLK kez karşılaştı.
✓ İLK İslam donanması Şam valisi Muaviye tarafından Suriye sahillerinde kuruldu. HZ.OSMAN
✓ Bu donanma İLK seferini KIBRIS üzerine düzenledi. Dönemi’nde
✓ İslam Dünyası’nda İLK karışıklıklar başladı.
✓ Halifelik İLK kez EMEVİLER döneminde saltanata dönüştürülmüştür.(Muaviye)
✓ İLK İslam parası Emevi Halifesi ABDÜLMELİK döneminde bastırılmıştır.
✓ Arapça İLK kez Halife ABDÜLMELİK döneminde resmi dil ilan edilmiştir.
✓ İslam Tarihi’nde ülke topraklarının İLK kez eyaletlere ayrılarak yönetilmesi EMEVİLER döneminde.
✓ İslam Tarihi’nde İLK posta teşkilatı EMEVİLER döneminde kurulmuştur.
✓ İslam Tarihi’nde İLK yüksek eğitim kurumu ABBASİLER döneminde Bağdat’ta kurulan BEYTܒL HİKME’dir.
✓ İslam Dünyası’nın İLK medreseleri BEYTܒL HİKME(Abbasiler),KURTUBA MEDRESESİ(Endülüs Emevileri),SEMERKANT MEDRESESİ(Karahanlılar), NİZAMİYE MEDRESESİ(Dünyanın İLK üniversitesi sayılır.Büyük Selçuklu Devleti)
✓ İslam Tarihi’nde İLK vezirlik kurumu ABBASİ Halifesi Mansur döneminde İran kökenli kişilerden şeçilerek kurulmuştur.
✓ Türkler İLK kez ve ağırlıklı olarak Abbasi Halifesi MUTASIM döneminde devlet hizmetinde görev almışlar ve bu dönemde Türkler için Bağdat yakınlarında SAMARRA şehri kurulmuştur.
✓ İslam Dünyası’nın İLK kez iki siyasi güç tarafından temsil edilmesi 756’da İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasıyla olmuştur.( Fatımilerin de halife ünvanını kullanmaları Müslümanların siyasi yönden 3’e ayrıldığını gösterir.Abbasiler-Endülüs Emevileri-Fatımiler)
✓ Endülüs Emevi Devleti İLK kez III.Abdurrahman zamanında(en parlak dönem)HALİFE ünvanını kullanmaya başladılar.
✓ İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR(840-1212)
✓ Türk-İslam kaynaşması İLK kez KARAHANLILAR döneminde olmuştur.
✓ Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR
✓ Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.
✓ Dünya tarihinde İLK kez burslu öğrencilik sistemini bulan ve uygulayan KARAHANLILAR.
✓ Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.
✓ Türk İslam Edebiyatı’nin İLK örneği ve yönetim bilimi konusundaki İLK Türkçe eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılan KUTADGU-BİLİG’dir.
✓ İLK Türkçe Ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabı olan DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
✓ Tarihte SULTAN unvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.
✓ Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.(17 sefer)
✓ Türkler İLK defa İslamiyet’e 751-TALAS SAVAŞI’ndan sonra topluca girmeye başlamışlardır.
✓ Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.
✓ Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLARI devletidir.
✓ Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İLK savaş 1035-NESA SAVAŞI’dır.
Diğerleri 1038-SERAHS SAVAŞI ve 1040-DANDANAKAN SAVAŞI’dır.
✓ Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan İLK savaş 1048-PASİNLER savaşı.
✓ Anadolu’nun Fethi için Bizans ile yapılan savaşlar;
*1048 Pasinler Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere aralandı(Tuğrul-Çağrı Bey dönemi)
*1071 Malazgirt Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.(Sultan Alp Arslan)
*1176 Miryokefalon Savaşı-Anadolu kesin olarak bir TÜRK YURDU olmuş ve Anadolu’ya artık Türk yurdu anlamına gelen TÜRKİYE denilmeye başlanmıştır.(II.Kılıç Arslan)
✓ Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa TUĞRUL BEY tarafından kurulmuştur.
✓ Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.
✓ İLK defa İKTA SİSTEMİni Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.
✓ Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.
✓ Anadolu’ya İLK Türk akını 395-398 tarihleri arasında AVRUPA HUNLARI tarafından yapıldı.
✓ Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beyliği 1072’de Erzurum merkez olan
SALTUKLULAR’dır.Diğerleri;Danişmentliler,Mengücekliler,Çaka Beyliği,Artuklular
✓ Anadolu da İLK MEDRESE DANİŞMENTLİLER tarafından NİKSAR’da kuruldu.
✓ İLK Türk denizci beyliği ÇAKA BEY(Çaka Beyliği)
✓ Anadolu Selçuklu Devleti’nin İLK başkenti İZNİK şehridir.
✓ Anadolu Selçuklu Devleti’nin,Anadolu’daki İLK bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan I.MESUT döneminde başlamıştır.
✓ Batı kaynaklarında Anadolu’nun İLK kez TÜRKİYE adı ile anılmaya başlanması Sultan I.MESUT’un II.Haçlı seferindeki başarısı ve Anadolu’nun güvenli bir Türk Yurdu olmasıyla gerçekleşmiştir.
✓ Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur(1116-1155)
✓ Anadolu’da İLK KERVANSARAYLAR II.Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur.
✓ Anadolu Selçuklu Devleti’nde İLK MEDRESE II.KILIÇ ARSLAN tarafından KONYA ve AKSARAY’da kurulmuştur.
✓ Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle İLK TİCARET ANTLAŞMASI yapıldı.
✓ Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.
✓ Anadolu Selçuklu Devletinde İLK donanma ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.
✓ İLK kez deniş aşırı seferler I.ALAADDİN KEYKUBAT döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.
✓ Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY(1277)
✓ Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.MURAT döneminde başlamıştır.


Bu not 4329 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim