KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Tarih 50 Soru

Soru 1
Cumhuriyetin ilanından sonra Hukuk alanında birçok düzenleme farklı ülkelerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde Alınan Kanun Alındığı Ülke eşleştirmesi doğru bir şekilde yapılmıştır? Borçlar Kanunu | Ceza Kanunu | Medeni Kanun
Soru 3
I. “Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.” ibaresinin eklenmesi
II. “Devletin dini İslam’dır.” hükmünün çıkarılması
III. “Türkiye Devleti’nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı” olduğunun belirtilmesi
Yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılmıştır?
Soru 4
Türkiye'de ilk defa şeker üretimi yapan fabrika aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
Soru 5
Selçuklularda atabey adı verilen melik hocasının, Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisinin hocasıdır?
Soru 6
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı,
I. Kafkas,
II. Galiçya,
III. Makedonya
cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır?
Soru 7
Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin,
I. askerlik,
II. ekonomi,
III. mimarlık
alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir?
Soru 8
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayla,
I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmak,
III. önemli ticaret yollarını ele geçirmek
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir?
Soru 11
I. Kuvayi Seyyare
II. Kuvayi İnzibatiye
III. Merkez Ordusu
Yukarıdakilerden hangileri, düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engelleyici çalışmalarda bulunmuştur?
Soru 12
I. Edirne Selimiye Cami
II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi
III. Dolmabahçe Sarayı
Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri’nde yapılmıştır?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, İki İnönü Savaşı arasında geçen sürede imzalanmıştır?
Soru 14
Türkler, tarihsel süreç içerisinde ay ve güneş yılı esaslı takvimler kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin kullandığı güneş yılı esaslı takvimler arasında yer almaz?
Soru 15
Endülüs’te özel muhafız birliklerinin hemen tamamını oluşturan Slav kökenli paralı askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Nobel Ödülü verilen dallardan biri değildir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran altı ülke arasında yer almaz?
Soru 19
Son yıllarda dünyanın en gerilimli ve sorunları bir türlü bitmeyen bölgesi durumundaki "Dünyanın 1 numaralı fırtına merkezi" aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Dîvânü lugāti’t-Türk’te “hakanın oturduğu şehir” anlamına gelen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
Orhun Yazıtlarını bilim dünyasına ilk defa Das Nord und östliche Theil von Europa und Asia adlı eseriyle tanıtan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22
İslâm tarihinde tam teşkilâtlı ilk büyük rasathâne aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23
Tanzimat fermanın sağladığı uygun hava, bir Avrupa meselesi halini almış olan Mısır meselesinin çözümünü kolaylaştırmıştır.
Mısır Meselesinin çözümü için imzalanan Londra Antlaşmasına imza atan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
Soru 24
Tarih dersinde öğrencilerine "Bu muharebe klasik Türkmen ordularının Osmanlılar’ın ateşli silâhlarla mücehhez düzenli birlikleriyle artık baş edemeyeceğini ortaya koydu. Böylece Osmanlılar’ın Doğu Anadolu’ya ve ticaret güzergâhına hâkim olmalarının yolu açılırken Akkoyunlular bu yenilginin ardından kendilerini bir daha toparlayamadılar ve kısa bir süre sonra tarih sahnesinden çekildiler. " diye bilgiyi sunan Ibrahim öğretmen aşağıdaki hangi savaşın sonucundan bahsetmiştir?
Soru 25
10 Şubat 1947’de imzalanan ve Türkiye’nin temsil edilmediği hangi Antlaşma ile Rodos, Oniki Ada ve Meis Yunanistan’a devredilmiştir?
Soru 26
Ahîlik Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan Ahîliğin nizamnâmelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 27
Cend ve diğer şehirlerdeki müslümanlarla birlikte gayri müslim Türkler’e karşı başlattığı cihad harekâtı ile büyük bir şöhrete kavuşan ve “el-Melikü’l-Gāzî” unvanıyla anılmaya başlanan Türk Hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 28
İpek yolu kervan ticareti vasıtasıyla Bizans ile anlaşmak üzere tarihte ilk defa Orta Asya’dan İstanbul’a elçilik heyeti gönderen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Büyük âlim ve mutasavvıf Şeyh Edebâli ahî şeyhlerinden olup Osman Gazi ile sıkı ilişkiler kurmuş ve kızını onunla evlendirmişti. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi de Ahilerle iyi iliskiler kurmuştur.
Orhan Gazi Ahîliğe ait aşağıdaki unvanlardan hangisini almıştır?
Soru 30
İslâm kültür ve medeniyetinden önemli ölçüde etkilenerek onun birçok yönlerini benimseyen, İslâm dinini kabul etmedikleri halde İslâm kültürü etkisi altında kalan Ispanyollara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 31
Genel olarak günlük tarzında yazılmış, özel olarak padişahların günlük faaliyetlerinin kaydedildiği tarihî eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesinin ardından İtilaf Devletlerince Meclis dağıtılmış ve İstanbul resmen işgal edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin yaratmış olduğu olumlu sonuç olarak gösterilebilir?
Soru 33
Milli Mücadele Dönemindenden destansı bir özgürlük mücadelesinden zaferle ayrılan Yeni Türk Devletinin bu başarısı aşağıdaki hangi Türk Devletinin kuruluşu ile benzer özellik taşır?
Soru 34
Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Büyük Türk devletinden biri olan Batı Hun Imparatorlugunun hakimiyet bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 35
Bir dünya coğrafyası olan Nüzhetü’l-müştaķ, Ortaçağ’da İslâm dünyasında yazılmış yerkürenin genel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en kapsamlı çalışmalardan biri olup Avrupa hakkında gerçeğe en yakın bilgileri veren ilk eserdir. Çeşitli ülkelerin ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinin haritaları tarihte ilk defa aslına uygun sayılabilecek bir şekilde çizilmiştir.
Bu eserin muellifi Bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 36
Tarihte ilk defa ismi içerisinde “cebir” kelimesini taşıyan Kitâbü’l-Muhtasar fi’l-cebr ve’l-mukābele adlı eser aşağıdaki hangi Türk Islam bilginine aittir?
Soru 37
Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından hemen sonra ilk büyük isyanı çıkaran eski bir Memlüklü emîri, Osmanlılar’ın Şam beylerbeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38
Sözlük anlamı “arkadan gelen, birinin ardından giden kimse” olan kuruluş amacı II. Mahmud döneminde kurulan yeni orduya destek sağlamak ve halkı uzun süre mecburi hizmette tutmadan kendi bölgelerinde eğiterek iç güvenliği sağlamak olan ordu teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39
Türkiye’nin ilk öğretmen okulu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 40
Büyük ölçüde yabancı ülkelerde verdiği konferanslarından faydalanarak Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri adlı eseri kaleme almış, Hindistan intibalarını ise Inside India adıyla yayımlamış Milli Mücadele dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 41
Osmanlı malî teşkilâtında bazı görevlilere yıllık yapılan ödemeler ve taşra teşkilâtında gelirleri yıllık olarak hazineye aktarılan eyaletlere "Salyaneli" denir.
Osmanlı Devleti'nde ilk salyaneli eyalet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
Esas olarak bir kara devleti olan Osmanlılar'ın tam anlamıyla deniz siyasetinin içine girdiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
Bir tayini, bir vazife veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın tuğrası bulunan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 44
1774 Küçük Kaynarca, 1826 Akkirman, 1829 Edirne antlaşmalarının Rusya’ya tanıdığı üstün duruma son veren, 13 Temmuz 1841 Boğazlar mukavelenâmesini değiştiren, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ailesi camiasına dahil edildiğini ilân eden ve onu siyasî yönden yeni bir döneme sokan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde ellerindeki çiftliklerine karşılık atlarıyla sefere giden, daha sonra geri hizmet kıtası olarak hizmet gören, vergiden muaf oldukları için bu unvanla anılan askerî grup aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 46
Osmanlı Devleti’nde özellikle son asırlarda asayişi sağlamakla yükümlü gizli zâbıta görevlilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 47
Adı bilinen ilk Osmanlı Tarih Yazarıdır. Kendisini asıl önemli kılan husus bugüne orijinal haliyle ulaşamayan "Menâkıb-ı Âl-i Osmân" adlı eseridir. İlk Osmanlı tarihi kabul edilen bu eserin varlığı Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân’ındaki ifadelerden anlaşılır. Yukarıda bilgileri verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48
Osmanlı askerî teşkilâtında özellikle askerî sınıfların yardımcıları veya adaylarını ifade eden, önceleri ilk Osmanlı askerî gruplarından piyademüsellem ocaklarının yardımcı, ihtiyat gücü, sonraları da Yeniçeri Ocağı’nda asker adayları, muhafazada kalan yardımcı askerler, savaşlara katılan gönüllü siviller olan askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ü anlatan belgesellerden biridir?
Soru 50
Fransız elçiliğine giderek Prens Napolyon’un ziyaret eden ve ilk defa o, Fransız İmparatoru III. Napolyon’un “LÊGİON D'HONNEUR" nişanını kabul ederek geleneği bozan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

hasan 20 Mayıs 2017 tarihinde saat 01:11'de demiş ki;

4.soru doğru uşak ilk kurulma girişimi yapılan fabrika ama ilk üretimi gerçekleştiren alpullu kırklareli fabrikası 1 ay sonrasıda uşa faaliyete geçiyor

4-2
ww 9 Ekim 2016 tarihinde saat 14:21'de demiş ki;

4. soru Uşak olmayacak mı?

4-9
sultan 14 Aralık 2015 tarihinde saat 18:50'de demiş ki;

Bu soruların cvplari nerde ya arkadaslar

6-4
Lavinn 20 Haziran 2015 tarihinde saat 23:00'da demiş ki;

Emeğinize sağlık güzel sorular. .Fakat bir iki soruda yanlış sık var gibi ..

20-3

Benzer Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim