KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
I. Bir yarışmaya katılarak yazarlığa ilk adımını attığında henüz çok gençti.
II. Takımımızın en gözde ve formda oyuncusu bu önemli maçta da fazla topla buluşamadı.
III. Gündemi takip etmek çok önemli olduğundan haber programlarını asla kaçırmıyordu.
IV. Her şey, buradan ayrılmaya karar verdiğim o ılık sonbahar sabahında başlamıştı.
V. Akşama kadar bilgisayarın başında oturmak bir hastalık belirtisi olarak görülüyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Soru 3
Yüksek Mühendis Ali Bey, iş yerinin kurulu­şunun 6’ıncı yılında Çınar Otelde bir etkinlik dü­zenlemiş.

Bu cümledeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Soru 4
Sis, sonu gelmez karanlık bir gölge gibi günlerce denizin üstüne yapıştı kaldı, bir türlü dağılmadı. Kayığın içindeki üç adamın yüreğini de sardı, umutlarını kararttı.

Bu parçadaki bazı sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 6
“ bir işin birden çok iş görence yapılması sırasında işgörenlerle arasında yapılan ilişki” ifadesi Yönetimde İnsan İlişkilerinden hangisinin kapsamına girer?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurları arasında yer almaz?
Soru 10
Yapılması gereken iş ya da işlemi, başkasına istekle yaptırabilme becerisi hangi kavram ile ifade edilir?
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisi Temel Insan Haklarında yer alan ifadeler arasında gösterilemez ?
Soru 12
“Bir davranışın etik boyutunu tartışmak için çoğunluğu etkilemesi belirleyici değildir. Çoğunluk veya en yüksek fayda haklar ve yükümlülükleri ortadan kaldırabilir. “ Tanımları içeren etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir.
Soru 13
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 16
Osmanlı Devleti’nde Rejime ve Anayasal düzene karşı ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Mustafa Kemal paşa kurtuluş savaşının amacını ,yöntemini ve gerekçesini ilk defa aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?
Soru 18
Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcumuz kimdir?
Soru 19
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk e hangi tarihte " Atatürk " soyadı verilmiştir?
Soru 20
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Nisan 2016’da aldığı karar ile İstiklal Madalyası verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı’nda zor şartlar altında Medine’de yönettiği Medine Müdafaası ile adından söz ettiren. “Medîne Müdâfii”, “Türk Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, “Medine Kahramanı” lakaplarıyla anılan kişi kimdir?
Soru 22
Bizimkiler adlı dizide Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıkan Mart 2018'de İskemik serebrovasküler hastalığına yakalanarak aramızdan ayrılan sanatçımız kimdir?
Soru 23
Türkiye Cumhuriyeti adına Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir ?
Soru 24
1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir kişi milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olabilir ?
Soru 25
1982 Anayasası’na göre, TBMM tarafından bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak verilen kararın iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
Soru 26
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi üye seçme yetkisine sahip değildir?
Soru 27
1982 Anayasası’na göre, seçimlerin başlamasından bitimine kadar yönetimi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 28
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevle ilgili resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir?
Soru 29
I. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
II. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması
III. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin birarada bulunması şarttır?
Soru 33
“İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.” Hükmü 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen temel ilkelerden hangisine aittir?
Soru 35
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre İlköğretime ait gelir kaynakları kapsamında; Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelir hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % koranında ödenek konur?
Soru 38
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre “Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Soru 39
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?
Soru 40
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev­leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 41
MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Millî Eğitim Bakanlığı, ………………… teşkilatlarından oluşur” ifadesini doğru biçimde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK' ya göre Bakanlığın ens üst mercisi olan Bakan görev ve işlemlerden dolayı kime karşı sorumludur?
Soru 43
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 44
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
Soru 45
5018 sayılı Kanunda belirtilen para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Soru 46
5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ne sunulur?
Soru 47
5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na, TBMM’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere aşağıdakilerden hangisi eklenmez?
Soru 48
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “ 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında kaç yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir?
Soru 49
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhaleye katılabilme şartları: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen Şartlarından hangisine/hangilerine sahip olmaları gerekmektedir?
I. Kanuni ikametgah sahibi olmak
II. Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak
III. İstenilen teminat ve belgeleri vermek.
Soru 51
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonu en az kaç kişi ile oluşturulur?
Soru 54
I. Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklariyle köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.
II. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.
III. Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar etmek zorundadır.
IV. Bucak müdürü, bucakta en büyük Hükümet memuru ve temsilcisidir.
İl idare kanuna göre yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 56
İl idaresi kanuna göre İlçe İdare Kurulunun verdiği kararlara itiraz etmek için aşağıdaki mercilerden hangisine başvuru yapılır?
Soru 57
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?
Soru 59
I.Eğitim bölgesinin öğrenci sayısı
II.Öğrencinin ailesinin gelir düzeyi
III.Yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu
IV. Desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre eğitim ve öğretim desteği yukarıdaki hangi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

yalçın 15 Mart 2018 tarihinde saat 12:48'de demiş ki;

çok iyi

00

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim