KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Yurtdışı Öğretmenlik Çıkmış Sorular > Deneme 01[50] - Güncel Akademi 02

Soru 3
I. Seçim işleriyle ilgili en yetkili üst kuruldur.
II. Üyelerin beşi Yargıtay beşi Danıştay genel kurullarınca seçilir.
III. Her türlü seçim gereçlerini hazırlar ve önlem alır.
IV. Seçim sonuçlarını Resmi Gazate'de yayımlar.
Yukarıda YSK ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 5
I. Danıştay üyelerin 5/3'ünü HSYK 5/2'sini ise Cumhurbaşkanı seçer.
II. Danıştay'ın incelmesinden geçmemiş Tüzükler yok sayılır.
III. Danıştay Asliye Mahkemelerinin verdikleri kararları başvuru üzerine inceler.
IV. Danıştay üyelerinin 4/3'ünü 4/1'ini ise Başbakan seçer.
Yukarıda Danıştay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru 6
1982'i Anayasasına göre Medeni yargı kapsamında kurulan Asliye Ticaret Mahkemesi hangi illerin il merkezlerinde bulunur?
Soru 7
1982'i Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi anayasanın başlangıç kısmında sayılan ilkelerden biri değildir?
Soru 8
1982 Anayasasına göre aşağıda verilen hak ve ödevlerden hangisi çekirdek haklar kapsamında yer alır?
Soru 10
I. Anaokullarına öğrenci kaydı 36 aylıkken başlar.
II. Anaokullarında kayıtlar temmuz ayının ilk iş günü başlar.
III.Okul öncesi eğitim zorunlu değildir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur.
Soru 11
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yazılı zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde okul idarelerince en fazla kaç gün izin verilir?
Soru 12
I. Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar 40 dekardan fazla olamaz.
II. Satın alma ve kamulaştırma, köy okulları için köy tüzel kişiliğine; şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.
III. Okullar için satın alınan veya kamulaştırılan topraklar il belediyesi adına tapuya tescil edilir.
IV. Köylerdeki uygulama bahçesiyle ilgili kurulacak tesislerinin nelerden ibaret olacağı köy muhtarı karar verir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?
Soru 13
I. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler İçişleri Bakanlığı kararıyla yürürlüğe konur.
II. Bu kanunun temel ilkeleri Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakattır.
III. Bu kanunda Sözleşmeli ve geçici personel hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
IV. Bu kanuna göre Kamu hizmetleri Memurlar, Sözleşmeli personel, geçici personel ve işciler eliyle gördürülür .
Yukarıda verilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 14
"Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar."
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ödev ve sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
"Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin ..... her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre .... yılı geçemez"
Yukarıda verilen kanun maddesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelir?
Soru 17
I. Kurum ve kuruluşlar yurt dışı teşkilat dahil çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
II. Engelliler için yapılan sınavlar diğer memurlarla yapılan sınavlarla aynı tarihte yapılmalıdır.
III. Kamu kurum ve kuruluşlara alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yıl kasım ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
IV. Engellilerin memurluğa alınma süreçlerinde belli başlı bazı konularda Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınabilir.
Devlet Memurları Kanununa göre yukarıda verilen öncüllerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 19
I. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
II. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık yapmak .
III. Göreviyle ilgili çıkar sağlamak.
IV. Yetki almadan radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek.
V. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
Yukarıda verilen fiil ve hallere verilecek cezaların hangilerini disiplin amirleri tarafından verilir?
Soru 24
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM'ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde sonuçlandırılır ?
Soru 25
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye de ikamet eden yabancılar dilekçelerini hangi dil ve ya dillerde yazabilirler?
Soru 26
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında kanuna göre hazırlık soruşturması sırasında Kaymakamlar için hakim kararı alınması gerektiren hususlarda hangi adli makama başvuru yapılır?
Soru 27
I. Büyükşehir Belediye Başkanı
II. İlçe Belediye Başkanı
III.İl Genel Meclisi üyeleri
IV.Belde Belediye Başkanı
Yukarıdaki makamlardan hangileri için soruşturma izni verme yetkisi İçişleri Bakanlığına aittir?
Soru 28
Kamu Personeli Danışma kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?
Soru 29
Kamu görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununa göre valilik usulüne göre düzenlenmeyen sendika evraklarının belirlenen sürede düzeltilmemesi halinde bu sendikanın kapatılması için hangi merciye başvuru yapar?
Soru 30
Kamu görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurabilecekleri hizmet kollarından biri değildir?
Soru 31
Kamu görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununa göre konfederasyon genel kurulları üye sendikalarca seçilen en fazla kaç delegeden oluşur?
Soru 32
I. Bilgi Edinme Kurulu en az ayda 2 defa toplanır.
II. Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıldır.
III.Görev süresi sona erenler tekrar seçilemezler.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Bilgi Edinme Kuruluyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 34
I.Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
II. Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
III. Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri,
5018 Kaöu Mali Yönetim Kanununa göre yukarıdaki tanımlar sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Soru 36
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten iş gününden itibaren kaç günü geçmemek üzere idarece belirlenecek sürede yetkili makamca, muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir?
Soru 37
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 5018 sayılı kanunun yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç nüsha şeklinde düzenlenir?
Soru 39
Vali, il genel meclisinin kesinleşen kararlarına karşı kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
Soru 40
Belediye idaresinin bir organı olan Belediye Meclisinin feshine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamları arasında yer almaz?
Soru 43
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlığın hizmet birimlerinden biri değildir ?
Soru 44
"Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak."
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine verilmiştir?
Soru 47
I. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayı içinde yapılır.
II. Öğretmenler haziran ve temmuz ayı dışında kesinlikle emekliğe ayrılamaz.
III. Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde gerekli şartlar altında öğretmen istediği zaman emekliye ayrılabilir.
652 Sayılı K.H.K' ya göre yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Soru 48
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK' ya göre Bakanlığın ens üst mercisi olan Bakan görev ve işlemlerden dolayı kime karşı sorumludur?
Soru 49
652 sayı KHK'ya göre Maarif Müfettiş yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara yönelik yapılacak olan öncelikli uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim